AVÍS LEGAL

D’acord amb allò establert a la Llei 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i altres normes complementàries, les donacions privades a partits polítics no podran ser anònimes, no podran ser superiors a 50.000 Euros anuals procedents d’una mateixa persona, no podran ser realitzades per persones jurídiques, i tindran el caràcter d’irrevocables.

Respecte a les donacions realitzades per persones físiques (donacions de particulars):

- Els primers 150€ tenen una deducció aplicable a l’IRPF del 50% durant l’any 2015, i del 75% el 2016 i els anys següents. L’excés sobre els 150€, té una deducció del 27,5% durant el 2015 i del 30% el 2016 i els anys següents.

- S’incentiva la fidelització de les donacions. Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’han realitzat donacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150€, serà el 32,5% durant l’any 2015 i el 35% el 2016 i els anys següents.

- El límit de les deduccions és el 10% de la base liquidable del contribuent.

Per tal d'aplicar aquesta deducció la CUP es compromet a enviar un certificat de la donació a la persona donant, durant el primer trimestre de l'exercici següent a la donació.

Totes les donacions s'hauran de realitzar amb targeta de crèdit, paypal o mitjançant domiciliació bancària i omplint el corresponent full de donatiu.

Per a més informació o aclariment us podeu posar en contacte amb gestioeconomica@cup.cat